OCHRONA DANYCH Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie

I. Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności objaśnia w jaki sposób spółka Pluma studios d.o.o. (zwana dalej „Pluma studios“) przetwarza Państwa dane osobowe. Pluma studios chroni Państwa dane osobowe i przetwarza je zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i Ustawą o wdrożeniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych zasad, w celu zrozumienia dlaczego i jak zbieramy Państwa dane osobowe oraz jak będziemy je wykorzystywać.

Pluma studios d.o.o., Nova cesta 151, 10000 Zagrzeb jest administratorem Państwa danych osobowych.

Posiadamy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą możecie Państwo skontaktować się pod adresem mailowym: info@magicznepioro.pl lub pocztą na adres: Pluma studios d.o.o., Nova cesta 151, 10000 Zagreb.

1.1. Cele, w jakich przetwarzamy dane osobowe
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdyż przepisy prawa nakazują nam określone działania, względnie dlatego, że przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy od interesów tych ważniejsze są interesy oraz podstawowe prawa i wolności osób żądających ochrony danych osobowych.

Jeśli danych osobowych nie możemy przetwarzać w oparciu o wymienione podstawy prawne, wystąpimy do Państwa o zgodę na to. Jeśli przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie, w każdej chwili macie Państwo prawo do wycofania tej zgody. O wycofaniu zgody należy zawiadomić administratora danych mailowo na adres: info@magicznepioro.pl lub pocztą na adres Pluma studios d.o.o., Nova cesta 151, 10000 Zagreb. Wycofanie takie nie będzie wpływać na legalność przetwarzania danych w oparciu o zgodę udzieloną przed jej wycofaniem.

Państwa dane osobowe przetwarzamy kiedy jest to potrzebne do zawarcia i realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży, w celach marketingowych oraz w celu doskonalenia naszej działalności i Państwa doświadczeń konsumenckich (np. kiedy kupicie lub zamówicie produkty i/lub usługi od nas, rejestrujecie się w celu uzyskania upustów w Klubie korzyści, kontaktujecie się z naszym biurem obsługi, zapiszecie się do naszego newslettera, wypełnicie ankietę dotyczącą naszych produktów i usług itd.).

Dane osobowe pozyskujemy na ogół bezpośrednio od Państwa, kiedy zamówicie określone produkty czy usługi lub wypełnicie określony formularz.

1.2. Kategorie danych osobowych
Przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży potrzebujemy takich danych jak imię, nazwisko oraz adres, w celu wypełnienia naszego zobowiązania dostarczenia produktów i usług.

Czasami prosimy Państwa również o dodatkowe dane osobowe takie jak: dane dotyczące wykształcenia, datę urodzenia, płeć, kontakt, adres do płatności, adres dostawy, informacje finansowe w tym informacje o kartach kredytowych, debetowych lub inne informacje dotyczące płatności, które podaje się przy wypełnianiu formularzy na stronie internetowej Magiczne Pióro, przy płaceniu na stronie Tvornica snova lub gdy kontaktujecie się z nami telefonicznie lub mailowo, Państwa historia zakupów naszych produktów oraz dodatkowe informacje, które zdecydujecie się dobrowolnie nam przekazać. Zbieramy również dane osobowe podawane nam przy wypełnianiu formularzy online.

1.3. Państwa prawa
Państwa prawa są następujące:

Prawo dostępu do danych
Macie prawo otrzymania od nas potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, oraz – jeśli takie dane są przetwarzane – prawo dostępu do tych danych. Informacje o dostępie zawierają między innymi cele przetwarzania, kategorie danych osobowych o których jest mowa, odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo bezwarunkowe i interesy innych osób moga ograniczyć Państwa prawo dostępu do danych.

Macie prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych. Za kolejne kopie, o które wystąpicie, możemy pobrać rozsądną opłatę w oparciu o koszty administracyjne.

Prawo do zmiany danych
Macie prawo wystąpienia o skorygowanie Państwa nieprawdziwych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cel przetwarzania, macie prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, między innymi również poprzez złóżenie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Pod określonymi warunkami, macie prawo wystąpienia do nas o usunięcie Państwa danych osobowych i takie dane jesteśmy zobowiązani usunąć.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Pod określonymi warunkami, macie prawo do wystąpienia do nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym przypadku, odpowiednie dane zostaną oznaczone i mogą być przetwarzane tylko w określonych celach.

Prawo do wniesienia skargi
Pod określonymi warunkami, w każdej chwili macie prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyny dotyczącej Państwa kokretnej sytuacji lub kiedy dane osobowe przetwarza się w celu marketingu bezpośredniego oraz możecie zażądać, by Państwa dane osobowe nie były dalej przetwarzane.

Prawo do przenoszenia danych
Pod określonymi warunkami, macie prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących Państwa, dostarczonych nam w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i macie prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skorzystania z jednego lub więcej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Pluma studios d.o.o. mailowo na adres: info@magicznepioro.pl lub pocztą na adres Nova cesta 151, 10000 Zagreb.
Jeśli nie jesteście Państwo zadowoleni z tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, możecie zwrócić się do Agencji Ochrony Danych Osobowych.

1.4. Przechowywanie danych osobowych
Dane osobowe zebrane na Państwa temat są przechowywane w bezpiecznym środowisku. Państwa dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, użyciem, zmianą lub zniszczeniem ze strony jakiejkowiek organizacji czy osób.

Zebrane dane pozostaną zapisane tylko tak długo, jak długo będzie to potrzebne w wyżej wymienionych celach.

Państwa dane osobowe nie będą przechowywane w postaci umożliwiającej Państwa identyfikację dłużej niż przez okres, który Pluma studios uznaje za rozsądnie konieczny w celu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub są przetwarzane. Niektóre z danych osobowych Pluma studios będzie przechowywać przez okres określany przez ustawę, względnie przepis zobowiązujący Pluma studios do przechowywania danych.

Jeśli udzieliliście nam Państwo zgody, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do wycofania zgody.

W przypadku złożenia zasadnej skargi na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o Państwa interesy, Państwa dane osobowe nie będą w przyszłości przetwarzane.

Ponadto, w przypadku uruchomienia postępowania sądowego, administracyjnego lub pozasądowego, dane osobowe mogą być przechowywane do zakończenia takiego postępowania i przez okres, w którym możliwe jest złożenie odwołania. Niektóre z danych osobowych Pluma studios będzie przechowywać przez okres określany przez ustawę względnie przepis zobowiązujący administratora danych do przechowywania danych.

1.5. Odbiorcy danych osobowych
Należy zaznaczyć, że Państwa dane osobowe możemy przekazać naszym zaufanym partnerom utrzymującym nasz system IT lub świadczącym usługi w imieniu i na rzecz Pluma studios. Przykładowo, na potrzeby marketingu, finansów, ogłaszania, przetwarzania płatności, dostawy i innych usług w i poza sklepem internetowym. Wskazani usługodawcy, zgodnie z właściwymi umowami są zobowiązani do wykorzystywania danych, które zostały im powierzone wyłącznie zgodnie z naszymi wytycznymi i wyłącznie w wyraźnie określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych oraz traktowania ich jako tajemnicy handlowej.

W niektórych przypadkach, partnerzy świadczący uslugi w imieniu lub na rzecz Pluma studios mogą przetwarzać Państwa dane poza Unią Europejską. Umowy zawierane z takimi podmiotami zobowiązują ich jednak do postępowania z Państwa danymi osobowymi ze szczególnymi środkami bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami będącymi w mocy w Unii Europejskiej.

1.6. Klub korzyści sklepu Magiczne Pióro
Użytkownikiem Klubu korzyści zostaje się automatycznie przy rejestracji konta użytkownika i dokonywaniu zakupu w sklepie internetowym Magiczne Pióro. Celem Klubu korzyści jest nagradzanie stałych klientów, a członkowstwo w Klubie korzyści nie zobowiązuje użytkownika do zakupu. Użykownikiem Klubu może zostać wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.
Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o członkostwo w Klubie korzyści, w celu uzyskania korzyści i upustów oferowanych przez Klub korzyści.
Więcej o korzyściach i upustach w ramach Klubu korzyści, mogą Państwo przeczytać w dokumecie „Warunki sprzedaży“ w punkcie 2.2. „Klub korzyści”.

1.7. Inne strony internetowe
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko użycia i wykorzystania danych, które Magiczne Pióro zbiera od swoich użytkowników.
Inne strony internetowe, na której można wejść przez stronę internetową www.magicznepioro.pl mają własne oświadczenie o poufności danych oraz sposoby ich wykorzystywania i publikowania.

Pluma studios nie odpowiada za sposoby i warunki działania stron trzecich.

1.8. Postanowienia końcowe
Pluma studios zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia Polityki prywatności, co zostanie opublikowane na stronie internetowej.

II. Polityka wykorzystywania plików cookie

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową i umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty i strony internetowej. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach dot. cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

• Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=pl_PL&viewlocale=pl_PL
• Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=pl&hlrm=pl
• Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
• Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Proszę uwzględnić, iż wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Stosowannie Google (Universal) Analytics do analityki stron internetowych

Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Spseudonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google Analytics, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat w ramach tzw. Tarczy prywatności EU-US. Aktualny certyfikat dostępny jest pod niniejszym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu przez Google zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Wykorzystywanie Hotjar do analityki stron internetowych

Do celów analityki i optymalizacji naszych stron internetowych – za pomocą technologii firmy Hotjar Limited (www.hotjar.com) podczas odwiedzin naszych stron internetowych są automatycznie gromadzone i zapisywane dane, na podstawie których tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty na rynku. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookies. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas dalszego użytkowania Hotjar, zgromadzone dane zostaną usunięte. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu danych w przyszłości, klikając w niniejszy link.
Po wyrażeniu sprzeciwu, na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie plik opt-out-cookie, wyłączający Państwa urządzenie z analizy. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć na wskazany powyżej link.